به روز شده در تاریخ 1399/08/19 ساعت 18:55 
Skip Navigation Links
لیست انتظار منصرفین
ردیفنامنام خانوادگیعنوان پروژهتاریخ ثبت انصراف
1 خداوردیشاهسوارینگین غرب 
2 خلیل الهصفریباغستان شفق 
3 خلیل الهصفریباغستان شفق 
4 محمدرضاابریشم کارنگین کوهستان1390/07/05
5 رضازمانیتجاری نگین غرب1390/07/09
6 شبنمرشیدی احمدینگین پارک1390/07/17
7 فیض الهبیضائینگین کوهستان1390/07/17
8 فاطمهحمیدی فرنگین کوهستان1390/07/24
9 سیاوشروانگین کوهستان1390/07/24
10 رامینعالمزادهنگین کوهستان1390/07/30
11 پرویزحاتمی ورناصریدلفینها1390/07/30
12 فریدههوشمندنگین پارک1390/07/30
13 رحیمفرندینگین کوهستان1390/08/02
14 شروینعطایینگین کوهستان1390/08/02
15 حیدرخدایاری ساسانسرائیکرج - فردیس بعد از فلکه - 5 بلوار مارلیک1390/08/03
16 حسینتوکلی پورنگین کوهستان1390/08/07
17 آذرمیدختمقدمنگین کوهستان1390/08/08
18 پرویزمحمدرضائیتجاری نگین غرب1390/08/09
19 محمد مهدیپیروزیباران1390/08/10
20 محمددارانگین کوهستان1390/08/11
12345678910...
لیست انتظار سایر منصرفین
نام نام خانوادگی عنوان پروژه تاریخ ثبت انصراف
بهدخت اسکندری نگین شهر 1390/06/26
فرخنده غفوریان تجاری نگین غرب 1390/10/20
تعداد بازدید:213,759
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.