به روز شده در تاریخ 1399/07/08 ساعت 14:20 
Skip Navigation Links
لیست انتظار منصرفین
ردیفنامنام خانوادگیعنوان پروژهتاریخ ثبت انصراف
1 خداوردیشاهسوارینگین غرب 
2 خلیل الهصفریباغستان شفق 
3 خلیل الهصفریباغستان شفق 
4 محمدرضاابریشم کارنگین کوهستان1390/07/05
5 رضازمانیتجاری نگین غرب1390/07/09
6 عبدالنبیاثناعشرینگین کوهستان1390/07/10
7 مینوفرهینگین کوهستان1390/07/13
8 فیض الهبیضائینگین کوهستان1390/07/17
9 شبنمرشیدی احمدینگین پارک1390/07/17
10 چاسبطرفینگین پارک1390/07/19
11 فاطمهحمیدی فرنگین کوهستان1390/07/24
12 سیاوشروانگین کوهستان1390/07/24
13 مریمحسین نژاد یزدینگین کوهستان1390/07/25
14 رامینعالمزادهنگین کوهستان1390/07/30
15 پرویزحاتمی ورناصریدلفینها1390/07/30
16 فریدههوشمندنگین پارک1390/07/30
17 رحیمفرندینگین کوهستان1390/08/02
18 شروینعطایینگین کوهستان1390/08/02
19 حیدرخدایاری ساسانسرائیکرج - فردیس بعد از فلکه - 5 بلوار مارلیک1390/08/03
20 حسینتوکلی پورنگین کوهستان1390/08/07
12345678910...
لیست انتظار سایر منصرفین
نام نام خانوادگی عنوان پروژه تاریخ ثبت انصراف
بهدخت اسکندری نگین شهر 1390/06/26
فرخنده غفوریان تجاری نگین غرب 1390/10/20
تعداد بازدید:212,109
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.