به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links
لیست انتظار منصرفین
ردیفنامنام خانوادگیعنوان پروژهتاریخ ثبت انصراف
1 خداوردیشاهسوارینگین غرب 
2 خلیل الهصفریباغستان شفق 
3 خلیل الهصفریباغستان شفق 
4 رضازمانیتجاری نگین غرب1390/07/09
5 شبنمرشیدی احمدینگین پارک1390/07/17
6 فیض الهبیضائینگین کوهستان1390/07/17
7 فاطمهحمیدی فرنگین کوهستان1390/07/24
8 سیاوشروانگین کوهستان1390/07/24
9 رامینعالمزادهنگین کوهستان1390/07/30
10 فریدههوشمندنگین پارک1390/07/30
11 پرویزحاتمی ورناصریدلفینها1390/07/30
12 رحیمفرندینگین کوهستان1390/08/02
13 حیدرخدایاری ساسانسرائیکرج - فردیس بعد از فلکه - 5 بلوار مارلیک1390/08/03
14 حسینتوکلی پورنگین کوهستان1390/08/07
15 آذرمیدختمقدمنگین کوهستان1390/08/08
16 پرویزمحمدرضائیتجاری نگین غرب1390/08/09
17 محمددارانگین کوهستان1390/08/11
18 کاظمآشتیانی عراقینگین کوهستان1390/09/01
19 مسعودراضینگین پارک1390/09/05
20 عباسعلیخورشید سوارنگین کوهستان1390/09/08
12345678910...
لیست انتظار سایر منصرفین
نام نام خانوادگی عنوان پروژه تاریخ ثبت انصراف
بهدخت اسکندری نگین شهر 1390/06/26
فرخنده غفوریان تجاری نگین غرب 1390/10/20
تعداد بازدید:215,425
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.